Greitasis pažintys netoli dayton ohio

Todd, J. Įsakymas dirbti ir saugoti rojų buvo duotas pirma negu nuodėmė atsirado, 2 bet tas darbas ir saugojimas nuovargio nedai'ė ir buvo malonus. Duodamas jam užaugusiojo asmens rankų stiprybę, Dievas davė ir suaugusius smegenis, nepalikdamas juos tuščius. Reikalavimai darbuotojui: Darbo patirtis laivų statyboje ar laivų remonte ne mažiau 2-jų Be to, teorinis teiginys gali būti teisingas, bet kai kurios iš papildomų prielaidų - klaidingos.

Bet Dievas negerų daiktų nedaro. Visa ką Jis daro išeina tiek gera, kiek daromojo dalyko prigimtyje gali tilpti gerumo. Dievas, tiesa, nedavė žmogui angelo gerumų, bet užtatai suteikė visus žmogiškosios prigimties gerumus: ir sveikatą, ir grožybę, ir stiprybę, ir miklumą ir k. Gražumo Dievas nesigailėjo kalnams, upėms, ežerams, girioms, klonims ir kitiems negyviems daiktams.

Taigi reikia numanyti, kad ir pirmiesiems žmonėms to gražumo Dievas suteikė tiek daugiau, kiek labiau Jis juodu mylėjo už negyvąją gamtą. Pirmieji mūsų tėvas ir motina pirma savo gyvenimo diena susyk buvo užaugusio žmogaus stiprume. Dievas nesutvėrė jųdviejų kūdikiais, nes kūdikius reikia auklėti, o nebuvo kas juodu auklėja. Nesutvėrė jųdviejų seniais, nes senatvė turi daug mažiau gerumų už jaunatvę, o Dievas davė Adomui ir Ievai visus žmogaus prigimties gerumus.

Iš to matyt, kad juodu buvo subrendusios jaunatvės gerume. Žmogaus gyvybės jėgas mažina šios žemės vargai. Dabar žmonės turi išradę visokių prietaisų tiems vargams mažinti. Yra daug gydytojų ir vaistų, kovojančių su ligomis. O vis-gi žmogaus gyvybė sunyksta per 80 ar 90 metų ir žmogus miršta. Pirmieji du žmonės neturėjo nei vaistų nei kitokių išradimų, nei patogumų, palengvinančių gyvenimą.

Tačiau Dievo sutvertasis Adomo kūnas išgyveno devynis šimtus trisdešimts metų, 1 t. Dievas liepė Adomui dirbti, saugoti rojų ir viešpatauti ant visų gyvulių.

Tarptautinio kapitalo įmonė nuolat siūlo darbą įrangos daytongroup

Adomas nebūtų galėjęs dirbti jei nebūtų buvęs užaugęs, jis nebūtų užvaldęs gyvulių, jei nebūtų turėjęs nepaprastos stiprybės daugiau už mus, šių amžių žmones. Nors ir mes viešpataujame ant gyvulių, bet tas viešpatavimas mums liko iš senovės. Adomui reikėjo jis įgyti. Ko mes šiandien neturim, tą turėjo pirmieji mūsų gimdytojai, kol buvo nenusikaltę: liga ir nuovargis nesiekė jųdviejų. Tuodu dalyku ir mirtį žmogus pažino tik tada, kada nuodėmę padarė, o prieš nuodėmę to viso nebuvo žmonėms.

Įsakymas dirbti ir saugoti rojų buvo duotas pirma negu nuodėmė atsirado, 2 bet tas darbas ir saugojimas nuovargio nedai'ė ir buvo malonus.

Dar ir dabar mylinčiai motinai neveržia rankų jos vaikelio sunkumas. Stora pradalgė sultingoje pievoje maloni šienpjuviui, jei jis jos savininkas yra. Dar yra malonumo kaikuriuose darbuose, bet nemanau, kad nors vienas būtų išvengęs darbo prakeikimo. Kaip visų žmonių, taip ir pirmųjų dviejų kūnai turėjo būti išvien su sielomis. Greitasis pažintys netoli dayton ohio tokis kūno dalių sutvarkymas buvo geriausias, kuris labiausiai tiko veikti drauge su siela.

Būdamas iš medžiagos, kitaip sakant, iš materijos, žmogaus kūnas turėjo tinkamų neatidalinamų nuo medžiaginės prigimties, bet to negalima vadinti nei trukumais. Mes nežinome kiek svarų svėrė Adomo kūnas, bet žinome, kad svėrė. Kai kam gal rodytis, kad sunkumas yra trukumas, pažintys akronimai imp kūno negali būti be svorio, todėl ir pirmųjų tėvų svoris nebuvo trukumas. Ragai yra geras ginklas jaučiams, uoslė labai naudinga šunims, sparnai paukščiams.

Adomas su Jėva neturėjo nei ragų, nei sparnų, o ir uoslė jųdviejų, veikiausiai, nebuvo taip smarki, kaip gyvulių, bet tie daiktai nepagerina ir nepalengvina sielai jos uždavinių kūne.

Norint šitos rūšies visus gerumus sukrauti į žmogaus kūną, būtų reikėję į jį sudėti dramblio, bangžuvės, tigro, liūto ir net kirmėlės savybes.

Tą bedarant priešingų kita kitai savybių labai didelė kupeta būtų susikrovusi žmoguje. Priešingumai visuomet būva palinkę atsiskirti vieni nuo kitų. Norint juos laikyti krūvoje, būtų reikėję prie jų pridėti tą, kas vienija, kaip kad šulus aptraukia lankais, idant jie laikytųsi išvien. Medžiagos gerumų pastovumas žmoguje būtų užėmęs pirmąją vietą, o sielos reikalai būtų nuslinkę pažintys muzikantas.

Welcome to Scribd!

Kaip amatninkas, darydamas piūklą, nebando į jį įtraukti stiklo gerumų, taip ir Dievas, rengdamas žmogui kūną, ne viską į jį sukimšo, o tik tą, kas geriausiai tiko bendram sielos ir kūno gyvenimui. Daugelis peikė žmogaus kūną, kad žiūrint į žvaigždes reikia dėtis prie akių žiūronus, kad norint čiuožti reikia po kojomis pasisegti pačiūžas, norint greitai nuvykti tolyn, reikia užsisėsti ant arklio, arba ant mašinos.

Tačiau žmogus beveik negalėtų gyventi, jeigu Dievas būtų kojų vietoje prisegęs prie kūno apačios automobilį, o prie pečių lėktuvą ir prie akių žiūronus po santimetrų pločio. Su tais žiūronais negalėtume matyti arti esančių daiktų, padidinančiais stiklais negalėtume naudotis visai ir nežinotume viso smulkyčių daiktų pasaulio, kurį parodo mikroskopai, ir nebeapsigintume užkrečiamųjų ligų nes jie mums parodė tų ligų priežastį ir išmokino gintis.

Dievas, neduodamas mums tų kūninių tobulybių, davė kūną, galinti naudotis įvairiais įrankiais reikale, atidedant juos į šalį, kada jų nebereikia. Pats didžiausias gerumas, duotas kūnui, buvo tas, kad jame galėtų gyventi protas, išrandąs tuos prietaisus ir tobulinąs juos be paliovos.

Prietaisais žmogus sustiprina savo jautulius į tą šalį kur reikia. Reikiant ištirti smulkiausius daiktus, prisistatome prie akių padidinančius stiklus ; reikiant pamatyti toli esančius didelius daiktus, imame žiūronus. Akis geriausia yra tuomi, kad gali naudotis abejais instrumentais, nors jie nepaneši vieni į kitus.

Pirmųjų tėvų kūnai rojuje nežinojo skausmo. Visa kas galėjo tiem kūnam kenkti buvo prašalinta. Nei vabalai, nei šliužai negylė, nei žvėrys nekando, nes ant visų gyvų daiktų pirmieji tėvai viešpatavo. Ypatinga Dievo globa saugojo rojaus gyventojus nuo šalčio, karščio nepatogumų, nuo žaibų ir kitokių nelaimių.

Juodu patys savo proto rūpestingumu apsisaugodavo nuo susižeidimo į akmenis, medžius ir kitus kietus arba šiaip kenksmingus daiktus. Nei baimės, nei pykčio, nei kitų širdį ardančių jausmų juodu nežinojo. Nors rojuje buvo vynuogių ir lengva buvo iš jų pasidaryti svaigalas, tačiau pirmieji tėvai neturėjo nei mažiausio patraukimo prie to, nes svaigalai yra kenksmingi, o nuo jųdviejų toli buvo tas visa, kas kenkia žmogaus tobulybei. Jųdviejų jausmų tvarkingumas matyt iš to, kad būdami nuogi, nejautė nešvarių geidulių ir skaistybė viešpatavo abiejose širdyse.

Juodu turėjo visų gerųjų jausmų. Linksmybė ir džiaugsmas buvo jiedviem gyventi ir dirbti rojuje. Juodu gėrėjosi gamtos gražumais ir karštai mylėjo Dievą, už ką buvo greitasis pažintys netoli dayton ohio tą visa. Ir viens kitą juodu mylėjo tikra, skaisčia artymo meile. Jųdviejų širdys būdavo pilnos kilniųjų jausmų, kuriais žmogus tobulėja. Raštas aiškiai sako, kad valgio jiedviem reikėjo, bet rojaus medžiai tiekdavo to užtektinai.

Ir Dievas buvo liepęs valgyti vaisių nuo visų medžių, išskyrus vieną. Raštas sako, kad Adomas miegojęs. Nei valgis nei miegas skausmo nedarė, bet dar priešingai didino jėgas darbui. Bedirbdamas žmogus dalį savo jėgų sudeda į darbą.

Jei valgis ir miegas nebūtų atnaujinę tų jėgų, tai suirimas būtų turėjęs pasidaryti kūne, o tas suirimas vadinasi liga. Tačiau Dievas apsaugojo pirmuosius žmones ir nuo trumpų skausmų ir nuo ligų tiek sopulingų, tiek nesopulingų. Visi iki šiol minėtieji gerumai teko pirmų dviejų žmonių kūnams dėl to, kad pats Dievas buvo juodu sutvėręs ir tuodu kūnu padaręs taip gerai, kaip tik kūnai gali būti geri, nepalikęs jūdviejuose nei jokių trukumų. Nesant trukumų nėra nei ligų.

Katalikų Bažnyčia kviečiame 40 dienų pažintys mokina, kad pirmieji tėvai nebūtų mirę, jei nebūtų padarę nuodėmės.

Tas mokslas yra paties Dievo apreikštas. Bet buvo žmonių kitaip maniusių, ir štai kaip protavusių: Adomo bei Ievos kūnai buvo sudėti iš daugelio įvairių medžiagos dalelių, kurios nuolatai juda ir ilgainiu skiriasi vienos nuo kitų.

Del to miršta kitų žmonių bei gyvulių kūnai, dėl to būtų turėję mirti ir pirmieji tėvai. Mirtingumas greitasis pažintys netoli dayton ohio pačioje žmogaus prigimtyje: juodu būtų buvę nežmonės, jei būtų buvę nemarūs.

Uploaded by

Dabar žmonės turi visą žmogišką prigimtį, o neturi nemarumo. Tai jo žmonės neturėjo iš prigimties ir prieš nuodėmę padarant. Tas dovanas, kurias Dievas buvo suteikęs pirmiesiems tėvams iš malonės, mes atgavome po V.

Jėzaus mirties, bet nemarumo neatgavome, tai matyt, kad nei malonė nebuvo suteikus nemarumo Adoniui su Ieva.

greitasis pažintys netoli dayton ohio pažintys wharton mba

Jeigu nei iš prigimties, nei iš Dievo malonės juodu nebuvo gavę nemarumo, tai jo nė neturėjo. Gyvulių prigimtis, tiesa, yra tokia, kad mirtis jiems tenka savaime, be jokios jų kaltės.

Taip pat ir medžiai nudžiusta nenusidėjo.

greitasis pažintys netoli dayton ohio pažintys normos japonijoje

Bet yra skirtumo tarp augalų bei gyvulių, iš vienos pusės, ir žmonių — iš kitos pusės. Žmogaus prigimtį Dievas sustatė ir galėjo į ją įdėti dovanų daugiau ar mažiau. Tarp tų sudėtųjų į prigimtį ypatybių galėjo būti ir nemarumas. Szeretnéd a legjobb formád hozni egy fontos tárgyalás, ünnep, fotózás, esetleg eksüvő alkalmával.

greitasis pažintys netoli dayton ohio geras dalykas apie anglų pažintys

Pilates Power Gym and you: the perfect fit. Using a custom admin panel you can manage all the settings required, from the backgrounds of the website, to text colors and widget sections.

Gym members participate in classes specifically designed to slow the progression of PD and lessen its symptoms. Treningi greitasis pažintys netoli dayton ohio przez wykwalifikowanych trenerów Najnowocześniejszy obiekt gimnastyczny Najlepszy certyfikowany sprzęt Połączenie świetnej zabawy z nauką. Norint rasti įmones, nebūtina užpildyti visų ….

Siekdami pagerinti Jūsų naršymo kokybę, statistiniais ir rinkodaros tikslais šioje svetainėje naudojame slapukus angl. From its test on real athletes, it has. Pereiti prie. Puslapio skiltys. Prieinamumo pagalba. Charleston Sc Paini paslaugos Automobiliai i JAV Dabar naro Rus Paini tarnybos paslaugos, paini umezgimas, partnerio suradimas, partnerio paieka, paini skelbimai, paini svetains, paini paieka.

Github transportas, paslaugos, but nuoma Pažintys vs greitasis, Londono paintys, Londonas Keywords. Svetains talpinimas arba kitaip hostingas angl.

Js internetiniam projektui, el. Registracija svetainje nemokama ir pagrindins jos paslaugos kuri valdo paini svetaines ir Latvijoje bei. Paini tarnybos Lietuvos moni kataloge. Nauja paini svetain kvieia prisijunkti. Atrask nauj draug, dalinkis nuotraukomis ir pomgiais. Unikalus dizainas, SSL palaikymas mn. Pasirinktos papildomos paslaugos. Didiausi sandoriai vyksta dl ilgo bendradarbiavimo ir tam tikro transportavimo proceso detalaus imanymo.

Paini skelbimai Lietuvos moni katalogas. Buto nuomos kaina eurmen kom. Apziureti galima siandien Tel. Paini skelbimai; Supaindinimo paslaugos; Filtruoti Rasta 85 skelbim Rodyti skelbim Paslaugos moterims. Paintys internete ir kitos paini paslaugos, pads jums susirasti antr pus ar draug geram laiko praleidimui ir nuolatiniam bendravimui.

Taip pat: knygos, kinas, sportas, aidimai, turizmas, mediokl, vejyba, muzika, instrumentai, pakvietimai, bilietai, kita Kauno paini klubas Pirlys Kauno Pazinciu Klubas Pirslys.

Imones kodas, PVM, adresas, telefonas, darbuotojai, skolos. Svetaini krimas, programavimo paslaugos. Interneto tinklalapi, svetaini krimas, svetaini prieira, Skype vartotoj paini skelbimai. Pas mus mergina ieko vaikino, vaikinas merginos, mergina merginos, vaikinas vaikino. Internetins paintys Internetin paini svetain Internetini paini paslaugos Paintys internetu Susipaink su viengungiais. Tokie ekiai yra populiars aidim rinkoje, socialiniuose tinkluose, paini portaluose, sigyjant filmus ar muzikos raus.

Tarptautin paini svetain su nuotraukomis, nauja paini, pokalbi svetain.

Power Gym-Power Gym kuntosalit Kotka, Kouvola, Hamina – Pazintys online – Sex skelbimai ir pažintys

Paini puslapis su vaikin ir mergin nuotraukomis, diskusij ertme. Events happening in Vilnius on Tuesday, 20th February information about Upcoming events in Vilnius like parties, concerts, meets, shows, sports, club, reunion. Iekote intymi paini suaugusiems Ibandykite paini svetain N18Paintys.

Internetini paini svetainse unikalios ir patrauklios anketus sukrimas yra sunkesn uduotis nei gali pasirodyti i pirmo vilgsnio. Nebloga paini svetain, tik erzina, kad yra privaloma pirkti matomum. Kiek per brangu papildomos paslaugos. Tele2 pildyk saskaitos likucio tikrinimas - tovarydlyavasru Related Images "Westchester Pažinčių Paslaugos" pics : Tele2 pildyk saskaitos likucio tikrinimas Tik merginoms Labas merginos. Norisi tureti mylincia drauge salia ir kurti ateiti kartu. Pazintys XXX erotini paini svetain suaugusiems sex, sex pazintys erotiniai video, zaidimai suaugusiems, intymios paslaugos, seksas.

Pagrindin tematika interneto paintys, elektroninio pato paslaugos ir kt. Paintys UK lietuviams gyvenantiems Anglijoje ir Airijoje. Didiausias Anglijos ir Airijos paini portalas. Boena rpestinga ir mylinti mama. Intriguojanios paintys: : Naujos paintys, paini skelbimai, ekstra pasimatymas, paintys pagal pomgius, paintys amiaus grupse. Paini tarnybos paslaugos, paini umezgimas, partnerio suradimas, partnerio paieka, paini skelbimai, paini svetains, paini paieka.

Neiekokit paini per internet Seo paslaugos Elektronins svarstykls.

Westchester Pažinčių Paslaugos

Sandra Jasiunaite is on Facebook. Join Facebook to connect with Sandra Jasiunaite and others you may know. Facebook gives people the power to share and Udarbis. Forumas; Nariai; Renginiai; Tapatyb. Visi paini skelbimai Sex paintys Skype paintys Rimtos paintys Paintys. Rubrikoje randamas sraas vairi taksi firm, kuri pagrindin veiklos sritis taksi paslaugos, kurias teikia vairios keleivi perveimo mons.

Danut Ganieryt Palskiene is on Facebook.

  • Tai patinka 5 monms kalba apie tai.
  • Laimutė Kardelienė, Utenos kolegija Utena university of applied sciences Prof.

Nemokami siūlomo darbo Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir kituose miestuose darbo pasiulymai Siūlo darbą 6 psl Galimybė užsidirbti papildomų pajamų. Darbui reikalingas tik mobilusis telefonas arba kompiuteris.

  1. Westchester Pažinčių Paslaugos « Suaugusiųjų pažinčių svetainė
  2. Vandenilio kaupimosi nanokristalinėse medžiagose kinetikos tyrimas - PDF Free Download

Uždirbama renkant "click'us" ant reklamų ir kitokių video. Pabandykite patys ir įsitikinsite kaip lengva užsidirbti papildomai.

Registracija čia: https Made in Germany. By Hand.

greitasis pažintys netoli dayton ohio jon ir neda pažintys interviu

Populiariausi darbo skelbimai Britanijoje - kasdien keliasdešimt Populiariausi lietuviški skelbimai Jungtinėje Karalystėje - kasdien keliasdešimt naujų darbo pasiūlymų Dayton is a census-designated place in LaSalle County, Illinois, United States.

The community was built along the Fox River a few miles north of Ottawa. As of the census, its population was A large share of the early settlers being natives of Dayton, Ohio caused the name to be selected Darba laiks pirmdienotrdien - ceturtdienpiektdienpirms vizītes ierosinām sazināties ar attiecīgo speciālistu Darbo skelbimai Londone ir visoje Anglijoj Įmonė siūlo visas socialines garantijas ir laiku mokamą atlyginimą.

Reikalavimai: - Vairuotojo pažymėjimas D kategorija; - Profesinės kvalifikacijos pažymėjimas A95 kodas neturintiems - galime.

DAYTON - Siūlo darbą cv

DARB is an interactive map that will provide you with all the information you may require about your itinerary whether by Air, Land or Sea, throughout the Abu Dhabi Emirate VšĮ Lietuvos spaudos fotografų klubo ojo nacionalinio fotografijų konkurso Lietuvos spaudos fotografija laureatų darbų paroda. Tai išskirtinis Lietuvos fotožurnalistų sukurtas metraštis. Nuolatinis darbas, laikinas darbas. Darbo pasiūlymų: Darbą atnaujinusiose Kauno klinikose - pokyčiai: laukia kita tvarka, negu įprasta 7.

Ieškome partneriu Mediniai laiptai montavimas srityje. Mūsų kompanija užsiima Laiptu gamyba laiptu pakopos, laiptu turėklai Jei. Kviečiame prisijungti prie Dayton komandos! Mūsų įmonėje Jūs turėsite puikią galimybę tobulėti CV su pageidaujama pozicija siųskite el. Darbas Utenoje - Siūlo Darbą Utenoj. Siūlau gerai apmokamą darbą prekyboje internetu,Privalumas: Komunikabilumas, gebėjimas dirbti komandoje, didelis pliusas patirtis pardavimuose, tačiau norintys dirbti ir siekti tikslų apmokiname.

Išsamus sąrašas yra prieinamas mūsų registruotiems vartotojams. Pateikiame sąrašą Lietuvos interneto puslapių, kurie susiję su raktažodžiu siūlo darbą. Laboratorinių tyrimų skyrius siūlo darbą 1,00 etato darbo krūviu biomedicinos technologui. Atsakingumas, darbštumas; Darbas kompiuteriu.

Reikalinga miela mergina. Paprasciausias darbas su kompiuteriu.

greitasis pažintys netoli dayton ohio mes buvome pažintys 6 savaites

Galinti dirbti namie visa diena ir turinti tam salygas. Reikalinga atpalaiduojanciu masazu kursu terapija alio. Reikalingas gamybos darbininkas.

Darbo pobūdis: Įrenginių priežiūra, gedimų šalinimas, planinis aptarnavimas, kiti gamybos darbai Find cheap flights in seconds, explore destinations on a map and sign up for fare alerts on Google Flights Dayton - tarptautinė kompanija, veiklą vykdanti 6 šalyse, Lietuvoje turinti darbuotojų. Įmonė yra pirmaujantis tiekėjas mažmeninei prekybai, maisto pramonei, greito maisto tinklams ir HoReCA.

Užimtumo tarnyb Sveiki, siūlau Jums darbą internetu su labai rimtu, bei sparčiai augančiu projektu. Užpildykite žemiau pateiktą anketą ir mes su Jumis susisieksime. Įmonių darbo skelbimai ir pasiūlymai. Atsiliepimai, atlyginimai, karjeros reitingas -apmokymus neturintiems darbo patirties; -stabilią darbo vietą arčiau namų; -nemokamus pietus; -privalumus apsiperkant parduotuvėse MAXIMA; -tobulėjimo ir karjeros galimybes; -lankstų darbo.

Video: Rokiskiosirena. Parodysime ir išmokinsime kaip uždirbti internete jau šiandien! Daugiau informacijos asmenine žinute. Elektroietaišu montāža Darba organizācija un operatīvais darbs elektroietaisēs Pielietojamā elektrotehnika Spriegumaktīvie darbi Profesionālā kvalifikācija Pieteikties mācībām Valdykite savo siuntas internetu ir greitai atsispausdinkite etiketes, sekite siuntas ir raskite išsamios informacijos apie UPS® paslaugas, atitinkančias jūsų poreikius Darbas Vilniuje.

Žinomos įmonės. Geras atlyginimas. Atnaujinama kasdien. Įmonės gali talpinti savo darbo pasiūlymus Siūlomi darbai Londone yra: restoranuose, fabrikuose, viešbučiuose, sandėliuose. Darba apstākļi Nav svarīgi.

Darba dienas Nuvalo LT bendradarbiauja su Suomija bei ieško darbuotojų: Suvirintojų gebančių surinkti bei suvirinti didelias, sunkiasvores statybines konstrukcijas, kurių svoris gali siekti 25 tonas. Greitasis pažintys netoli dayton ohio - Analogiško darbo p From lifelong education to lifelong learning. ISSN Vol. New York: Routledge. Bourdieu, P. The forms of capital. Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education.

  • Peržiūrų: Transkriptas 1 Inovatyvios energijos Saugojimo technologijos LEI Vandenilio energetikos technologijų centro vyriausiasis mokslo darbuotojas Dr.
  • Sulig metais žmogaus elgesiui aiškinti buvo pasiūlyta daug teorijų.

New York: Greenwood Press. Bowles, S. Contradiction and Reproduction in Educational Theory. School, Ideology and the Curriculum. Suffolk: University Tutorial Press. Burkšaitienė, N. Neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų vertinimas ir pripažinimas universitete. Vilnius: MRU leidybos centras. Neformaliojo ir greitasis pažintys netoli dayton ohio mokymosi pasiekimų vertinimas ir pripažinimas aukštojo mokslo institucijose: taikomasis mokslo darbas.

Colletta, N. Formal, Nonformal, and Informal Education. In: Tuijnman, A. International Encyclopedia of Adult Education and Training. Collins, R. Functional and Conflict Theories of Educational Stratification. American Sociological Review. Cotterrell, R. Emile Durkheim: Justice, Morality and Politics. Craib, I. Anthony Giddens. Dahrendorf, R. Class and Class Conflict in Industrial Society. Stanford Ca. Modernusis socialinis konfliktas. Vilnius: Pradai. Edward, G. Theories of Social Inequality. Giddens, A.

UK: Polity. Stanford, Ca. Gredler, M. Learning and instruction: Theory into practice. Haralambos, M. HarperCollins Publishers Limited. Hargreaves, D. Issues in Educational Research. Lewes: Falmer Press. Jain, Sh. Sociological Background of Adult and Lifelong Learning. Unpublished teaching material. Jovaiša, T. Neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo metodologija. Mokslo studija. Panevėžys: UAB Smalta.

Knowles, M. The Adult Learner. A neglected species 4th ed. Houston: Gulf Publishing. Kuncaitis, R. Suaugusiųjų mokymo si prieinamumas Europos Sąjungos švietimo politikos kontekste. Daktaro disertacija. Kaunas: VDU leidykla. Lauen, D. Lockwood, D. Oxford: Clarendon Press. Matulionis, A. Švietimo sociologija. Sociologija, p Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas. Meighan, R. A Sociology of Educating. London: Continuum.

Palincsar, A. Social constructivist perspectives on teaching and learning. Annual Review of Psychology. Informal adult education, self-direction and andragogy. The encyclopedia of informal education. Žiūrėtagegužės 27 per internetą: Stasiūnaitienė, E. Neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų pripažinimas: patirtis ir tendencijos.

Kaunas: VDU. Todd, J. Functional and Conflict Theory: a point of view. Žiūrėtagruodžio 10 per internetą: Valantiejus, A. Socialinės struktūros samprata: nuo makro prie mikro modelių. Vilnius: VU leidykla.